AsigurĂri investiție

SPECIALIȘTII COMPANIEI CARPAȚI GROUP OFERĂ SERVICII DE ASIGURĂRI PENTRU URMĂTOARELE TIPURI DE INVESTIȚII


ASIGURAREA CLĂDIRILOR SI BUNURILOR

Sunt acoperite, prin asigurare, bunurile tip clădiri/construcții și/sau bunurile tip conţinut din/aferente clădirilor/construcțiilor.

Riscuri acoperite:

 • incendiu, trăsnet, explozie, izbirea sau prăbușirea unui aparat de zbor, căderi accidentale de corpuri;
 • cutremur de pământ, inundație, aluviuni sau pătrunderea apei în spațiul asigurat, fenomene atmosferice, greutatea stratului de zăpadă, alunecare sau prăbușire de teren;
 • avarii accidentale la instalațiile de apă, încălzire, canalizare, izbirea din exterior de către vehicule, boom sonic, greve, revolte, tulburări civile, vandalism, furt prin efracție/prin acte de tâlhărie.
 • spargerea/crăparea bunurilor casabile;
 • răspunderea civilă a asiguratului față de vecini;
 • răspunderea chiriașului;
 • asigurarea pierderii de profit din întreruperea activității ca urmare a producerii riscurilor asigurate.
 

ASIGURAREA BUNURILOR APARȚINÂND INTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

Obiectul asigurării sunt bunurile aparținând întreprinderilor mici şi mijlocii, fie aceste tip construcții sau conținut.

Riscuri acoperite:

 • incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri, izbire de către vehicule, fenomene atmosferice, greutatea stratului de zăpadă/gheață, avalanșă;
 • cutremur, inundație, alunecare/prăbușire de teren, avarii la instalația de apă, furt;
 • greve, revolte, tulburări civile, vandalism, unda sonică. Suplimentar, asigurarea se poate încheia și pentru pierderea de profit din întreruperea activității.

 

 

ASIGURAREA "TOATE RISCURILE" A UTILAJELOR șI ECHIPAMENTELOR ANTREPRENORILOR

Este o poliță anuală de tip "toate riscurile" destinată a fi o alternativă la asigurarea echipamentelor și utilajelor implicate în realizarea unor obiective (în principal) de construcții sub polițe de construcții-montaj.

Se asigură, în general, utilaje mobile autopropulsate aflate sub controlul unui operator ca de exemplu buldozere, excavatoare, screpere, gredere, automacarale, încărcătoare etc. Prin excepție se pot asigura și echipamente fixe (precum sisteme de transport, instalații de procesare a agregatelor, mixere de asfalt, transformatoare și generatoare electrice etc.) și construcții temporare (baracamente/caravane de locuit și pentru birouri, ateliere sau depozitare etc.), toate acestea având utilizare terestră și fiind proprietatea antreprenorului sau fiind închiriate de către acesta.
Spre deosebire de polițele de construcții-montaj, care se încheie doar pe perioada contractului de antrepriză și operează, în principal, doar în incinta șantierului, polița aceasta este anuală, reînnoibilă și acoperă toate locațiile unde obiectele asigurate își desfășoară activitatea în perioada asigurată și în aria geografică stipulate, ea putând fi extinsă, prin clauză specială, pentru a acoperi și deplasarea/transportul terestru între șantiere a acestora. În plus, oferă și acoperire pentru consecințele externe ale unor avarii accidentale.

Polița se adresează antreprenorilor care folosesc/închiriază și doresc să-și protejeze parcul de utilaje și echipamentele auxiliare, avantajele fiind o acoperire pentru daunele materiale mai extinsă precum și prima de asigurare și costuri administrative reduse (nu este necesară urmărirea și asigurarea fiecărui utilaj pe fiecare șantier în parte), ca și o relație pe termen lung cu clientul.

 

ASIGURAREA DE RăSPUNDERE CIVILă A PRESTATORULUI DE SERVICII – GENERAL

Asigurarea este aplicabilă pentru persoane fizice/juridice, autorizate să presteze, la domiciliul/sediul clienților, servicii/operațiuni de reparare, instalare, montare, întreținere, amenajare, remediere, recondiționare, curățare, igienizare, salubrizare etc. la clădiri, construcții, echipamente și instalații etc;

Riscuri acoperite:

 • atamarea corporală sau decesul unei persoane, beneficiar al serviciului sau terț,
 • pierderea, avarierea sau distrugerea de bunuri aparținând beneficiarului serviciilor sau unei terțe persoane, apărute ca urmare a prestării necorespunzătoare a serviciului contractat de către Asigurat sau prepuții săi.
 

ASIGURAREA DE RăSPUNDERE CIVILă GENERALă FAță DE TERțI

Polița acoperă răspunderea civilă delictuală, conform normelor legale, ce revine Asiguratului pentru daune materiale cauzate terților din exercitarea activităților specifice declarate a se desfășura la locația nominalizată în poliță.

Riscuri acoperite:

 • vătămare corporală ce are drept consecinţă incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces;
 • avarierea sau distrugerea unui bun sau vătămarea unui animal.
 

ASIGURAREA DE RăSPUNDERE CIVILă A ANGAJATORULUI FAță DE ANGAJAțI

Riscuri acoperite:

 • prejudicii cauzate din culpa societăţii asigurate angajaţilor prin vătămări corporale şi/sau pagube la bunurile aparţinând acestora;
 • prejudicii produse ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor originale depuse la sediul Asiguratului;
 • sumele cheltuite de Asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau înlocuirea documentelor, de mai sus.
 

ASIGURAREA DE RăSPUNDERE CIVILă PROFESIONALă A PROIECTANțILOR DE CONSTRUCŢII

Asigurarea poate fi încheiată de arhitecţi şi ingineri, în calitatea acestora de proiectanţi de construcţii.

Prin Poliţă este acoperită răspunderea Asiguratului pentru prejudicii provocate clienţilor acestuia, în exercitarea profesiei sale, în relaţie cu contractul încheiat între Asigurat şi clientul în cauză.
Prejudiciile acoperite trebuie sa rezulte din:

 • activitatea de proiectare şi/sau
 • activităţile conexe proiectului asigurat (dacă acestea există).
 

ASIGURăRI DE GARANțIE DE PARTICIPARE LA LICITAțIE (BID BOND)

Asiguratul este agentul economic (constructor, executant, furnizor de echipamente) care are calitatea de Ofertant, calitate care îl obligă la îndeplinirea obligaţiilor decurgând din oferta de participare la licitatie.

Beneficiarul asigurării este Autoritatea contractantă menţionată în documentaţia de atribuire, cu care Asiguratul va încheia un contract de achiziţie publică.

Asigurarea acoperă riscul ce decurge din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin oferta de participare la licitaţie ce îi revin Asiguratului, în relația sa cu Beneficiarul, respectiv pagubele provocate Beneficiarului din culpa Asiguratului, pe care acesta nu le poate acoperi la data solicitării de plată a despăgubirii transmisă de Beneficiar, în cazul producerii evenimentelor asigurate, care acesta nu le poate acoperi la data solicitarii de plata transmisă de către beneficiari.

 

POLIțA DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR (PAD)

Începând cu data de 27.07.2013 în conformitate cu Legea nr. 260/2008 cu completarile si modificarile ulterioare, toţi proprietarii de imobile cu destinaţia de locuinţe sunt obligaţi să le asigure împotriva riscurilor de cutremur, alunecări de teren şi inundaţii.

Locuinţele pentru care se încheie asigurarea sunt catalogate în funcţie de materialele din care sunt construite, acest lucru determinând totodată valoarea pentru care sunt asigurate şi prima de asigurare (suma) ce trebuie plătită anual, astfel:

 • clădiri de tip A - asigurate la o valoare de 20.000 EUR - cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic - pentru care se va plăti o primă de asigurare anuală în valoare de 20 EUR;
 • clădiri de tip B - asigurate la o valoare de 10.000 EUR - construcţie cu pereţii exteriori din cărămidă nearsă sau orice alte materiale nesupuse unui tratement termic şi/sau chimic - pentru care se va plăti o primă de asigurare anuală în valoare de 10 EUR.