Cadastru și intabulare

Serviciile cadastrale au ca rol identificarea, măsurarea și determinarea proprietății unui imobil sau teren. Aceste servicii sunt însoțite de înregistrarea terenurilor și a imobilelor în evidența autorităților prin atribuirea unui număr cadastral și înscrierea în cartea funciară.

Documentația cadastrală atestă dreptul de proprietate al posesorului și este necesară pentru orice act de vânzare, donație, moștenire, ipotecare a unui teren sau imobil și pentru înscrierea unei construcții noi. Actele asigură informații privind așezarea, mărimea, categoria de folosință, proprietarii, limitele de proprietate, modificările proprietății.

Specialiștii companiei Carpați Group oferă servicii de cadastru, intabulare și înscriere în cartea funciară pentru toate tipurile de clădiri și terenuri din zona București – Ilfov:

 • Cadastru apartamente;
 • Cadastru construcții;
 • Cadastru terenuri, cu sau fără constructii, intravilan sau extravilan;
 • Intabulare terenuri, cu sau fără construcții, intabulare construcții noi;
 • Dezmembrări și alipiri pentru constructii și imobile;
 • Dezmembrări și alipiri terenuri intravilane și extravilane;
 • Actualizare și rectificare cadastru;
 • Modificarea limitei de proprietate și modificarea suprafață teren;
 • Scoaterea de sub circulație agricolă pentru terenuri extravilane;
 • Aviz tehnic pentru obținere PAC PUG PUZ PUD, certificat de urbanism;
 • Schimbarea destinației terenurilor;
 • Cadastru drumuri;
 • Cadastru căi ferate;
 • Cadastru forestier;
 • Cadastru ape;
 • Cadastru aeroporturi;
 

Acte necesare

Actele pentru întocmirea dosarului de cadastru și carte funciară se solicită în funcție de tipul de proprietate deținut.

Documentația generală necesară:

 • Acte de proprietate - în copie legalizată;
 • Actul de identitate al proprietarului, respectiv certificat de înregistrare pentru persoane juridice - în copii xerox;
 • Fișa fiscală sau certificatul fiscal, document eliberat de administrația financiară pe al cărei teritoriu se înscrie terenul sau imobilul (Direcția de Taxe și Impozite conform căruia să reiasă că terenul/imobilul nu prezintă datorii la Administrația Financiară). Fișa fiscală are o valabilitate de 30 zile, de la data eliberării;
 • Cerere-tip completată și semnată de proprietar. Va fi pusă la dispoziție de expertul nostru.
 

Documente adiționale - se solicită pentru următoarele cazuri:

Apartament cumpărat de la stat cu plata integrală:

 • procesul verbal de predare-primire al apartamentului.
Apartament cumpărat de la stat cu plata în rate:
 • Contract cu plata în rate;
 • Procesul verbal de predare-primire al apartamentului;
 • Adeverința de achitare integrală.
Apartament achiziționat prin schimb/moștenire/donație:
 • Contractul de schimb - în copie legalizată;
 • Certificatul de moștenitor - în copie legalizată;
 • Alte acte care au stat la baza eliberării certificatului de moștenitor;
 • Actul de donație - în copie legalizată;
 • Schița apartamentului.
Apartament obținut în urma unei sentințe judecătorești:
 • Sentința judecătorească-originală;
 • Schița apartamentului.
Apartamentelor dobândite în baza Legii 112 / 1995:
 • contract de vânzare-cumpărare - în copie legalizată;
 • schița anexă contract - încopie xerox.
Cadastru și intabulare teren fără construcție:
 • Certificat fiscal pentru Cadastru și Intabulare, eliberat de Primărie – Direcția Taxe și Impozite - în original; valabilitate 1 (o) lună de la data eliberării;
 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor - în copii legalizate;
 • Extras de plan parcelar avizat de Primărie (cu ștampila primăriei) în cazul terenurilor extravilane - în original.
Cadastru și intabulare teren cu construcție:
 • Certificat fiscal pentru Cadastru și Intabulare eliberat de Primărie – Direcția Taxe și Impozite - în original; valabilitate 1 (o) lună de la data eliberării;
 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare-cumparare, certificat de moștenitor, inclusiv actele invocate în certificatul de moștenitor - în copii legalizate;
 • Autorizația de construire și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - în copii legalizate;
 • Autorizația de demolare și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de demolare, dacă este cazul - în copii legalizate.
Dezmembrarea sau alipirea imobilelor:
 • Extras de carte funciară - în original;
 • Documentația cadastrală existentă, copie xerox pentru imobilul ce urmează să fie alipt/demolat;
 • Acordul băncii privind dezmembrarea/alipirea doar dacă terenul este ipotecat - în original;
 • Certificat de urbanism alipiri - în original;
 • Certificat de urbanism dezmembrări, doar pentru dezmembrările de 3 (trei) loturi - în original;
 • Extras de informare pentru lotul care urmează a fi alipit/dezmembrat - în original valabiltate 30 zile de la data eliberării.
Actualizare, rectificare cadastru / Modificarea limitei de proprietate / Modificarea suprafeței terenului:
 • Extras de carte funciară - în original;
 • Documentația cadastrală  - în copie xerox;
 • Acordul băncii privind actualizarea/rectificarea, doar dacă terenul este ipotecat - în original;
 • Adeverință număr poștal, unde este cazul - în copie legalizată;
 • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol, unde este cazul - în copie legalizată;
 • Declarație notarială privind acordul proprietarului/proprietarilor în legătura cu modificarea limitelor de proprietate și a suprafeței imobilului - în original.
Aviz tehnic OCPI– necesar obținerii PAC, PUG, PUZ, PUD / certificatului de urbanism / sau numărului poștal:
 • Documentația cadastrală existentă – copie xerox;
 • Certificat de urbanism – copie legalizată (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PUZ, PUD, PAC);
 • Extras de carte funciară, în original (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC);
 • Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primărie, în original (doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC).
Intabulare construcție nouă:
 • Certificat fiscal pentru Cadastru și Intabulare eliberat de Primărie – Direcția Taxe și Impozite - în original, valabilitate 1 (o) lună;
 • Extras de carte funciara eliberat în ultimele 2 (două)  luni - în original;
 • Documentația cadastrală existentă;
 • Autorizația de construire și proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - în copii legalizate;
 • Autorizația de demolare și proces -verbal de recepție la terminarea lucrărilor de demolare, unde este cazul - în copii legalizate;
 • Releveul clădirii;
 • Acordul bancii privind intabularea in cazul ipotecilor - în original;
 • Adeverință număr poștal, unde este cazul - în copie legalizată;
 • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol, unde este cazul - în copie legalizată; 
 • Certificat energetic.
 

Termene

Avizarea și eliberarea documentațiilor cadastrale și de intabulare se realizează iîn termen de 30 de zile. Țn regim de urgență, documentația se eliberează în termen de 10 (zece) zile.

Extrasul de carte funciară se eliberează în termen de 3 (trei) zile, iar în regim de urgență în 24 
de ore.

Documentul de eliberare aviz dezmembrare, respectiv alipire se realizează în termen de 9 (nouă) zile lucrătoare, iar în regim de urgență în 3 (trei) zile lucrătoare.

Menționăm că termenul de avizare este garantat de Oficiile de Cadastru și Birourile de Carte Funciară și poate varia în funcție de disponibilitatea acestora.

 

Documente obținute în urma avIzării cadastrului/intabulării

 • Planul cadastral
 • Încheierea de intabulare
 • Extras de carte funciară